sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường dây 110KV Châu Đốc - An Phú, tỉnh An Giang' Chủ đầu tư: Ban QLDA Điện lực miền Nam - Cty Điện lực 2

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường dây 110KV Châu Đốc - An Phú, tỉnh An Giang' Chủ đầu tư: Ban QLDA Điện lực miền Nam - Cty Điện lực 2

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường dây 110KV Châu Đốc - An Phú, tỉnh An Giang'
Chủ đầu tư: Ban QLDA Điện lực miền Nam - Cty Điện lực 2

(Được phê duyệt tại văn bản số 291/QĐ-ĐL2 ngày 05/03/2010 của Cty Điện lực 2)
Tổng mức đầu tư: 65.507 triệu VND
I. Dịch vụ tư vấn:
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu 2: Thực hiện công tác đền bù; Giá gói thầu (VND): 100.000.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói + Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu 3: Thực hiện đo vẽ giải thửa; Giá gói thầu (VND): 100.000.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói + Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu 4: Phát quang đóng điện; Giá gói thầu (VND): 100.000.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu 5: Giám sát khảo sát; Giá gói thầu (VND): 65.161.340; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ công trình.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu 6: Giám sát thi công xây dựng công trình; Giá gói thầu (VND): 925.300.193; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công đến khi hoàn thành công trình.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói thầu 7: Giám sát độc lập RP, EMP; Giá gói thầu (VND): 200.000.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói + Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công đến khi hoàn thành công trình.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói thầu 8: Kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 123.147.275; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói + Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
II. Mua sắm hàng hóa:
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói thầu 9: Trụ thép; Giá gói thầu (VND): 8.338.520.698; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói + Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: Gói thầu 10: Dây dẫn và dây chống sét; Giá gói thầu (VND): 3.115.924.523; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 10; Tên gói thầu: Gói thầu 11: Phụ kiện đường dây; Giá gói thầu (VND): 2.481.615.429; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 11; Tên gói thầu: Gói thầu 12: Cáp quang và phụ kiện; Giá gói thầu (VND): 1.806.975.444; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 12; Tên gói thầu: Gói thầu 13: Tiếp nhận và bảo quản vật tư; Giá gói thầu (VND): 50.000.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 13; Tên gói thầu: Gói thầu 14: Trang thiết bị chuẩn bị sản xuất; Giá gói thầu (VND): 262.121.400; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
III. Các gói thầu xây lắp:
17/03/2010
Số gói thầu: 14; Tên gói thầu: Gói thầu 15: Xây lắp đường dây; Giá gói thầu (VND): 27.634.469.790; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 45.343.237.092 VND
(Báo Đấu thầu số 53 ngày 16/03/2010 trang 6)