sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường dẫn ra Cảng Tổng hợp khu kinh tế Nhơn Hội' Chủ đầu tư: BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường dẫn ra Cảng Tổng hợp khu kinh tế Nhơn Hội' Chủ đầu tư: BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Định

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường dẫn ra Cảng Tổng hợp khu kinh tế Nhơn Hội' Chủ đầu tư: BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Định
(Được phê duyệt tại văn bản số 170/QĐ-BQL ngày 28/01/2010 của BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Định)
Tổng mức đầu tư: 104.549.370.000 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Thi công nền mặt đường, hệ thống thoát nước (Km0+135,46-Km0+820); Giá gói thầu (VND): 12.341.436.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Thi công nền mặt đường, hệ thống thoát nước (Km0+820-Km1+177,68); Giá gói thầu (VND): 15.860.626.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Thi công nền mặt đường, xử lý đất yếu, bệ phản áp (Km1+177,68-Km1+784,49); Giá gói thầu (VND): 35.238.493.000; Nguồn vốn: NSNN; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Tổng giá các gói thầu: 63.440.555.000 VND
(Báo Đấu thầu số 43 ngày 02/03/2010 trang 8)