sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trạm biến áp 110KV An Tây, tỉnh Bình Dương'-Ban QLDA Điện lực miền Nam

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trạm biến áp 110KV An Tây, tỉnh Bình Dương'-Ban QLDA Điện lực miền Nam

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Trạm biến áp 110KV An Tây, tỉnh Bình Dương'-Ban QLDA Điện lực miền Nam
(Được phê duyệt tại văn bản số 222/QĐ-ĐL2 ngày 10/02/2010 của Cty Điện lực 2)
Tổng mức đầu tư: 43.330 triệu VND
I. Dịch vụ tư vấn:
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu 2: Đo vẽ giải thửa; Giá gói thầu (VND): 17.047.125; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói và Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu 3: Thực hiện công tác đền bù; Giá gói thầu (VND): 20.000.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói và Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu 4: Giám sát khảo sát; Giá gói thầu (VND): 30.000.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ khảo sát.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu 5: Giám sát thi công xây dựng công trình; Giá gói thầu (VND): 453.453.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu 6: Giám sát độc lập RP&EMP; Giá gói thầu (VND): 50.000.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói thầu 7: Kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 77.950.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
II. Mua sắm hàng hóa:
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói thầu 8: Máy biển áp lực và VTTB kèm theo; Giá gói thầu (VND): 12.496.654.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói thầu 9: Máy biến áp tự dùng; Giá gói thầu (VND): 116.358.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Hình thức hợp đồng: Tự thực hiện; Thời gian thực hiện hợp đồng: Tự thực hiện.
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: Gói thầu 10: Mua sắm VTTB, thông tin quang và Scada; Giá gói thầu (VND): 9.443.624.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
05/03/2010
Số gói thầu: 10; Tên gói thầu: Gói thầu 11: Tiếp nhận bảo quản VTTB; Giá gói thầu (VND): 142.063.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi tiếp nhận đến khi cấp phát.
Số gói thầu: 11; Tên gói thầu: Gói thầu 12: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trạm; Giá gói thầu (VND): 321.893.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 12; Tên gói thầu: Gói thầu 13: Tính toán chỉnh định và cài đặt rơle; Giá gói thầu (VND): 68.635.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói và Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 13; Tên gói thầu: Gói thầu 14: Mua sắm VTTB chuẩn bị sản xuất; Giá gói thầu (VND): 149.670.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
III. Xây lắp:
Số gói thầu: 14; Tên gói thầu: Gói thầu 15: Xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm; Giá gói thầu (VND): 8.826.008.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 32.213.355.125 VND
(Báo Đấu thầu số 45 ngày 04/03/2010 trang 5)