sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường dây 110KV Mỹ Phước - An Tây, tỉnh Bình Dương' -Ban QLDA Điện lực miền Nam

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường dây 110KV Mỹ Phước - An Tây, tỉnh Bình Dương' -Ban QLDA Điện lực miền Nam

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Đường dây 110KV Mỹ Phước - An Tây, tỉnh Bình Dương' -Ban QLDA Điện lực miền Nam
(Được phê duyệt tại văn bản số 221/QĐ-ĐL2 ngày 10/02/2010 của Cty Điện lực 2)
Tổng mức đầu tư: 43.734 triệu VND
I. Dịch vụ tư vấn:
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu 2: Giám sát thi công xây dựng công trình; Giá gói thầu (VND): 627.998.194; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: Khởi công đến khi hoàn thành công trình.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu 3: Kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 101.662.987; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
II. Mua sắm hàng hóa:
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu 4: Trụ thép; Giá gói thầu (VND): 8.010.260.787; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu 5: Dây dẫn và dây chống sét; Giá gói thầu (VND): 5.347.959.739; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
05/03/2010
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu 6: Phụ kiện đường dây; Giá gói thầu (VND): 2.616.528.831; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói thầu 7: Cáp quang và phụ kiện; Giá gói thầu (VND): 610.096.988; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói thầu 8: Tiếp nhận, bảo quản VTTB; Giá gói thầu (VND): 50.000.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi tiếp nhận đến khi cấp phát.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói thầu 9: Trang thiết bị chuẩn bị sản xuất; Giá gói thầu (VND): 500.000.000; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
III. Xây lắp:
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: Gói thầu 10: Xây lắp đường dây; Giá gói thầu (VND): 14.541.467.649; Nguồn vốn: Cty Điện lực 2; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 32.405.975.175 VND
(Báo Đấu thầu số 45 ngày 04/03/2010 trang 5)