sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu Dự án 'Thi công năm 2010' Chủ đầu tư: Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

Kế hoạch đấu thầu Dự án 'Thi công năm 2010' Chủ đầu tư: Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

In
Kế hoạch đấu thầu Dự án 'Thi công năm 2010' Chủ đầu tư: Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi
(Được phê duyệt tại văn bản số 06/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 01/02/2010 của Sở Xây dựng Tp HCM)
Tổng mức đầu tư: 6.753.660.000 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói 3: Xây lắp; Giá gói thầu (VND): 4.950.966.324; Tổng giá các gói thầu (VND): 5.826.723.964; Nguồn vốn: Ngân sách thành phố; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Kể từ khi được duyệt hồ sơ mời thầu; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói 4: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu thi công xây lắp; Giá gói thầu (VND): 16.684.756; Tổng giá các gói thầu (VND): 5.826.723.964; Nguồn vốn: Ngân sách thành phố; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Kể từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Giá gói thầu (VND): 130.111.395; Tổng giá các gói thầu (VND): 5.826.723.964; Nguồn vốn: Ngân sách thành phố; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Kể từ khi được duyệt hồ sơ mời thầu; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày. Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói 6: Tư vấn kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; Giá gói thầu (VND): 26.022.278; Tổng giá các gói thầu (VND): 5.826.723.964; Nguồn vốn: Ngân sách thành phố; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Kể từ ngày khởi công; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói 7: Bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND): 9.407.018; Tổng giá các gói thầu (VND): 5.826.723.964; Nguồn vốn: Ngân sách thành phố; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Kể từ ngày khởi công; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói 8: Di dời điện cao thế; Giá gói thầu (VND): 693.532.193; Tổng giá các gói thầu (VND): 5.826.723.964; Nguồn vốn: Ngân sách thành phố; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Kể từ ngày khởi công; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
(Báo Đấu thầu số 45 – 04/03/2010 trang 5)