sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Cao ốc Văn phòng Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn tại 195 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh' Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Cao ốc Văn phòng Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn tại 195 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh' Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Cao ốc Văn phòng Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn tại 195 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh' Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn
(Được phê duyệt tại văn bản số 280/QĐ-TCT các ngày 15/12/2009 của Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn)
Tổng mức đầu tư: 109.954.021.573 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Tư vấn đấu thầu (EPC) (cả chi phí sơ tuyển); Giá gói thầu (VND): 157.921.000;
Nguồn vốn: Vốn ĐTPT TCT; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý
IV/2009; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Thẩm tra thiết kế và dự toán; Giá gói thầu (VND): 136.128.000; Nguồn vốn: Vốn
ĐTPT TCT; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức
hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; Giá gói thầu
(VND): 1.192.237.000; Nguồn vốn: Vốn ĐTPT TCT; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa
chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 22 tháng.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Thẩm tra phê duyệt quyết toán; Giá gói thầu (VND): 135.051.000; Nguồn vốn:
Vốn ĐTPT TCT; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2012; Hình
thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 190.660.000; Nguồn vốn: Vốn ĐTPT
TCT; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2012; Hình thức hợp
đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND): 281.136.000; Nguồn vốn: Vốn ĐTPT
TCT; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp
đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Kiểm tra và chứng nhận chất lượng công trình; Giá gói thầu (VND): 417.283.000;
Nguồn vốn: Vốn ĐTPT TCT; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý
I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 22 tháng.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Tổng thầu EPC; Giá gói thầu (VND): 105.232.180.000; Nguồn vốn: Vốn ĐTPT
TCT; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ tuyển; Thời gian lựa chọn nhà thầu:
Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.
Tổng giá các gói thầu: 107.742.596.000 VND
(Báo Đấu thầu số 42 ngày 01/03/2010 trang 5)