sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nhà ở xã hội - chung cư Phú Hòa, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương' Ban QLDA ngành xây dựng tỉnh Bình Dương (Được phê duyệt tại văn bản số 490/QĐ-UBND các ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Bình Dương) Tổng mức đầu tư

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nhà ở xã hội - chung cư Phú Hòa, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương' Ban QLDA ngành xây dựng tỉnh Bình Dương (Được phê duyệt tại văn bản số 490/QĐ-UBND các ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Bình Dương) Tổng mức đầu tư

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Nhà ở xã hội - chung cư Phú Hòa, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương' Ban QLDA ngành xây dựng tỉnh Bình Dương
(Được phê duyệt tại văn bản số 490/QĐ-UBND các ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Bình Dương)
Tổng mức đầu tư: 43.930.433.412 VND
Phần dịch vụ tư vấn:
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Giá gói
thầu (VND): 69.176.192; Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian
lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Giá gói thầu (VND): 539.422.063; Nguồn
vốn: Ngân sách tỉnh; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I-II/2010;
Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị; Giá gói thầu (VND): 14.551.812; Nguồn vốn:
Ngân sách tỉnh; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I-II/2010; Hình
thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Tư vấn chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; Giá gói thầu
(VND): 193.890.856; Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa
chọn nhà thầu: Quý I-II/2011; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 tháng.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Tư vấn kiểm tra chất lượng công trình xây dựng; Giá gói thầu (VND):
17.055.630; Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà
thầu: Quý I-II/2011; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 tháng.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND): 47.992.808; Nguồn vốn: Ngân sách
tỉnh; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I-II/2010; Hình thức hợp
đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 80.563.429; Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I-II/2011; Hình thức hợp đồng:
Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng.
Phần thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị:
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Giá gói thầu (VND): 25.988.202.847;
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn
nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá;, Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
Tổng giá các gói thầu: 27.050.855.637 VND
(Báo Đấu thầu số 41 ngày 26/02/2010 trang 8)