sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất huyện Mê Linh' Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất huyện Mê Linh' Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSD đất huyện Mê Linh' Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh
(Được phê duyệt tại văn bản số 74/QĐ-KH&ĐT các ngày 10/02/2010 của Sở KH&ĐT Hà Nội)
Tổng mức đầu tư: 35.229.000.000 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói số 1: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC TDT của dự án; Giá gói thầu
(VND): 555.000.000; Nguồn vốn: Ngân sách TP ứng trước, sẽ thu hồi từ tiền thu từ đấu giá QSD đất của dự
án; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng:
Khảo sát: Trọn gói; Thiết kế: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói số 2: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị của dự án; Giá gói thầu
(VND): 513.000.000; Nguồn vốn: Ngân sách TP ứng trước, sẽ thu hồi từ tiền thu từ đấu giá QSD đất của dự
án; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng:
Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công của các gói thầu 3 và 4.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói số 3: Xây lắp các hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông, hệ thống
thoát nước; Giá gói thầu (VND): 20.640.000.000; Nguồn vốn: Ngân sách TP ứng trước, sẽ thu hồi từ tiền thu
từ đấu giá QSD đất của dự án; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn
nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói số 4: Gồm 02 hạng mục; Giá gói thầu (VND): 8.425.000.000; Nguồn vốn:
Ngân sách TP ứng trước, sẽ thu hồi từ tiền thu từ đấu giá QSD đất của dự án; Hình thức lựa chọn nhà thầu:
Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Kết hợp; Thời
gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói số 4.1: Xây lắp các hạng mục: cấp điện, cấp nước, cây xanh của dự án; Giá
gói thầu (VND): 6.629.000.000; Nguồn vốn: Ngân sách TP ứng trước, sẽ thu hồi từ tiền thu từ đấu giá QSD đất
của dự án; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý
I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói số 4.2: Cung cấp và lắp đặt các thiết bị điện thuộc dự án; Giá gói thầu
(VND): 1.796.000.000; Nguồn vốn: Ngân sách TP ứng trước, sẽ thu hồi từ tiền thu từ đấu giá QSD đất của dự
án; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình
thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 30.133.000.000 VND
(Báo Đấu thầu số 41 ngày 26/02/2010 trang 8)