sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL và ĐTXD đợt 2 năm 2010' - Điện lực Hóc Môn

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL và ĐTXD đợt 2 năm 2010' - Điện lực Hóc Môn

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Mua sắm vật tư cho công tác SXKD, SCL và ĐTXD đợt 2 năm 2010' - Điện lực Hóc Môn
(Được phê duyệt tại văn bản số 1101/QĐ-ĐLHM-KH ngày 11/02/2010 của Điện lực Hóc Môn)
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu 10-2-01: Cáp duplex 2*7mm2; Giá gói thầu (VND): 1.920.000.000;
Nguồn vốn: SXKD, SCL và ĐTXD năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời
gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng:
76 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu 10-2-02: Cáp duplex 2*11mm2; Giá gói thầu (VND): 1.865.000.000;
Nguồn vốn: SXKD, SCL và ĐTXD năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời
gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng:
136 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu 10-2-03: Cáp đồng hạ thế và quaduplex 4*7mm2; Giá gói thầu (VND):
1.174.764.600; Nguồn vốn: SXKD, SCL và ĐTXD năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực
hiện hợp đồng: 136 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu 10-2-04: Thùng cầu dao, thùng điện kế, hộp bảo vệ điện kế và nắp đế
CB composite các loại; Giá gói thầu (VND): 2.365.680.000; Nguồn vốn: SXKD, SCL và ĐTXD năm 2010; Hình
thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-4/2010; Hình
thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 136 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu 10-2-05: Nối bọc cách điện các loại; Giá gói thầu (VND): 2.445.925.000;
Nguồn vốn: SXKD, SCL và ĐTXD năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời
gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng:
136 ngày.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói thầu 10-2-06: Potelet, đà và thanh chống các loại; Giá gói thầu (VND):
1.523.128.000; Nguồn vốn: SXKD, SCL và ĐTXD năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực
hiện hợp đồng: 136 ngày.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói thầu 10-2-07: Máy cắt hạ thế các loại dùng cho mắc điện; Giá gói thầu
(VND): 678.000.000; Nguồn vốn: SXKD, SCL và ĐTXD năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu
rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời
gian thực hiện hợp đồng: 136 ngày.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói thầu 10-2-08: Sứ treo polymer, kẹp hotline, kẹp quai, kẹp nối ép rẽ, dây chì
các loại; Giá gói thầu (VND): 423.580.000; Nguồn vốn: SXKD, SCL và ĐTXD năm 2010; Hình thức lựa chọn
nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-4/2010; Hình thức hợp đồng:
Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 136 ngày.
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: Gói thầu 10-2-09: Boulon các loại; Giá gói thầu (VND): 230.000.000; Nguồn vốn:
SXKD, SCL và ĐTXD năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa
chọn nhà thầu: Tháng 2-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 136 ngày.
Số gói thầu: 10; Tên gói thầu: Gói thầu 10-2-10: Dao cách ly 3p 24KV 630A od; Giá gói thầu (VND):
232.000.000; Nguồn vốn: SXKD, SCL và ĐTXD năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực
hiện hợp đồng: 136 ngày.
Số gói thầu: 11; Tên gói thầu: Gói thầu 10-2-11: Máy cắt 3 pha hạ thế 250A + thùng bảo vệ; Giá gói thầu
(VND): 160.000.000; Nguồn vốn: SXKD, SCL và ĐTXD năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu
rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời
gian thực hiện hợp đồng: 136 ngày.
Số gói thầu: 12; Tên gói thầu: Gói thầu 10-2-12: Uclevis và cọc + kẹp tiếp địa; Giá gói thầu (VND):
88.564.000; Nguồn vốn: SXKD, SCL và ĐTXD năm 2010; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-4/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực
hiện hợp đồng: 136 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 13.106.641.600 VND
(Báo Đấu thầu số 41 ngày 26/02/2010 trang 6)