sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Năng lượng nông thôn II (Rell) mở rộng tỉnh Phú Thọ'- Ban QLDA Năng lượng nông thôn II (Rell) tỉnh Phú Thọ

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Năng lượng nông thôn II (Rell) mở rộng tỉnh Phú Thọ'- Ban QLDA Năng lượng nông thôn II (Rell) tỉnh Phú Thọ

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Năng lượng nông thôn II (Rell) mở rộng tỉnh Phú Thọ'- Ban QLDA Năng lượng nông thôn II (Rell) tỉnh Phú Thọ
(Được phê duyệt tại văn bản số 4237/QĐ-UBND ngày 03/12/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ)
Tổng mức đầu tư: 159.787.002.000 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: PT16: Lệnh Khanh, Đan Hà và Đan Thượng huyện Hạ Hòa; Giá gói thầu (VND):
4.007.000.000; Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới qua Bộ Tài chính và vốn đối ứng ngân sách địa
phương; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-
3/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: PT17: Minh Hạc, Minh Côi huyện Hạ Hòa; Giá gói thầu (VND): 2.391.000.000;
Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới qua Bộ Tài chính và vốn đối ứng ngân sách địa phương; Hình thức
lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-3/2010; Hình thức
hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: PT18: Ấm Hạ, Gia Điền huyện Hạ Hòa; Giá gói thầu (VND): 3.639.000.000;
Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới qua Bộ Tài chính và vốn đối ứng ngân sách địa phương; Hình thức
lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-3/2010; Hình thức
hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: PT19: Phụ Khánh, Y Sơn huyện Hạ Hòa; Giá gói thầu (VND): 3.060.000.000;
Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới qua Bộ Tài chính và vốn đối ứng ngân sách địa phương; Hình thức
lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-3/2010; Hình thức
hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: PT20: Hoàng Cương, Sơn Cương huyện Thanh Ba; Giá gói thầu (VND):
2.998.000.000; Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới qua Bộ Tài chính và vốn đối ứng ngân sách địa
phương; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-
3/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: PT21: Thanh Vân huyện Thanh Ba; Giá gói thầu (VND): 2.343.000.000; Nguồn
vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới qua Bộ Tài chính và vốn đối ứng ngân sách địa phương; Hình thức lựa chọn
nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-3/2010; Hình thức hợp đồng:
Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: PT22: Hanh Cù, Ninh Dân huyện Thanh Ba; Giá gói thầu (VND): 3.153.000.000;
Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới qua Bộ Tài chính và vốn đối ứng ngân sách địa phương; Hình thức
lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-3/2010; Hình thức
hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: PT23: Đồng Xuân, Phương Lĩnh huyện Thanh Ba; Giá gói thầu (VND):
3.161.000.000; Nguồn vốn: Vốn vay ngân hàng thế giới qua Bộ Tài chính và vốn đối ứng ngân sách địa
phương; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-
3/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: PT24: Cổ Tiết huyện Tam Nông; Giá gói thầu (VND): 2.171.000.000; Nguồn vốn:
Vốn vay ngân hàng thế giới qua Bộ Tài chính và vốn đối ứng ngân sách địa phương; Hình thức lựa chọn nhà
thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-3/2010; Hình thức hợp đồng: Theo
đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 10; Tên gói thầu: PT25: Thụy Vân TP Việt Trì; Giá gói thầu (VND): 3.678.000.000; Nguồn vốn:
Vốn vay ngân hàng thế giới qua Bộ Tài chính và vốn đối ứng ngân sách địa phương; Hình thức lựa chọn nhà
thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 2-3/2010; Hình thức hợp đồng: Theo
đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 30.601.000.000 VND
(Báo Đấu thầu số 41 ngày 26/02/2010 trang 6)