sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Năng lượng nông thôn 2 Hà Nội' -Ban QLDA Năng lượng nông thôn 2 Hà Nội

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Năng lượng nông thôn 2 Hà Nội' -Ban QLDA Năng lượng nông thôn 2 Hà Nội

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Năng lượng nông thôn 2 Hà Nội' -Ban QLDA Năng lượng nông thôn 2 Hà Nội
(Được phê duyệt tại văn bản số 666/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND TP Hà Nội)
Tổng mức đầu tư: 346.525.000.000 VND
Số gói thầu: 1; Tên gói thầu: Gói thầu RE2-HN2.1: Tư vấn đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị; Giá gói thầu
(VND): 438.303.000; Nguồn vốn: Vốn Ngân sách; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa
chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 2; Tên gói thầu: Gói thầu RE2-HN2.2: Tư vấn đấu thầu xây lắp; Giá gói thầu (VND): 779.035.000;
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý
I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Số gói thầu: 3; Tên gói thầu: Gói thầu RE2-HN3.1: Mua sắm dây dẫn và cáp điện hạ áp cho 26 xã thuộc các
huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất, Hoài Đức và thị xã Sơn Tây; Giá gói thầu (VND): 29.504.344.000;
Nguồn vốn: Vốn vay WB; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà
thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 4; Tên gói thầu: Gói thầu RE2-HN3.2: Mua sắm dây dẫn và cáp điện hạ áp cho 24 xã thuộc các
huyện Ba Vì, Thanh Oai, Quốc Oai, Thường Tín, Chương Mỹ, Mỹ Đức; Giá gói thầu (VND): 29.976.025.000;
Nguồn vốn: Vốn vay WB; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà
thầu: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu: 5; Tên gói thầu: Gói thầu RE2-HN4: Mua sắm công tơ điện; Giá gói thầu (VND): 29.823.490.000;
Nguồn vốn: Vốn vay WB; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà
thầu: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu: 6; Tên gói thầu: Gói thầu RE2-HN5.1 đến RE5-HN5.50 (50 gói thầu): Xây lắp lưới điện hạ áp;
Giá gói thầu (VND): 193.630.887.000; Nguồn vốn: Vốn vay WB; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh
tranh quốc tế; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I-II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định; Thời
gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.
Số gói thầu: 7; Tên gói thầu: Gói thầu RE2-HN6.1 đến RE2-HN6.50 (50 gói thầu): Tư vấn giám sát xây dựng;
Giá gói thầu (VND): 6.867.135.000; Nguồn vốn: Vốn Ngân sách; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;
Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng:
300 ngày.
Số gói thầu: 8; Tên gói thầu: Gói thầu RE2-HN7: Tư vấn giám sát độc lập về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi
trường và đền bù; Giá gói thầu (VND): 741.702.000; Nguồn vốn: Vốn Ngân sách; Hình thức lựa chọn nhà thầu:
Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện
hợp đồng: 300 ngày.
Số gói thầu: 9; Tên gói thầu: Gói thầu RE2-HN8: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình; Giá gói thầu (VND):
550.312.000; Nguồn vốn: Vốn Ngân sách; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà
thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày.
Số gói thầu: 10; Tên gói thầu: Gói thầu RE2-HN9: Kiểm toán; Giá gói thầu (VND): 381.350.000; Nguồn vốn:
Vốn Ngân sách; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình
thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Tổng giá các gói thầu: 292.692.583.000 VND
(Báo Đấu thầu số 41 ngày 26/02/2010 trang 6)