sua may han

dai ly may han robot

may nen khi truc vit

TOJI GROUP -TẬP ĐOÀN TOJI

Giỏ hàng của bạn

Giỏ của bạn chưa có hàng.

TOJI GROUP TẬP ĐOÀN TOJI Tin tức Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu dự án 'Khu trung tâm và dân cư thương mại quận Thốt nốt' - Chủ đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu dự án 'Khu trung tâm và dân cư thương mại quận Thốt nốt' - Chủ đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ

In
Kế hoạch đấu thầu dự án 'Khu trung tâm và dân cư thương mại quận Thốt nốt' - Chủ đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ
(Được phê duyệt tại văn bản số 12/QĐ-QĐ- QĐTPT ngày 20/01/2010 của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ)
Tổng mức đầu tư (VND): 176.940.259.464
Số gói thầu: II: Tư vấn;
Số gói thầu 1; Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế san lấp mặt bằng; Giá gói thầu (VND): 18.868.433; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
Số gói thầu 2; Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế đường giao thông; Giá gói thầu (VND): 62.943.767; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
Số gói thầu 3; Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế hệ thống thoát nước; Giá gói thầu (VND): 65.475.798; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
Số gói thầu 4; Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế hệ thống cấp nước; Giá gói thầu (VND): 14.584.683; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
Số gói thầu 5; Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế hệ thống điện; Giá gói thầu (VND): 48.522.947; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
Số gói thầu 6; Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế Trung tâm thương mại; Giá gói thầu (VND): 248.641.186; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
Số gói thầu 7; Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế nhà phố thương mại; Giá gói thầu (VND): 1.125.593.563; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu 8; Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT, TKBVTC - thẩm tra DT san lấp mặt bằng; Giá gói thầu (VND): 6.442.778; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
01/03/2010
Số gói thầu 9; Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT, TKBVTC - thẩm tra DT đường giao thông; Giá gói thầu (VND): 9.456.768; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
Số gói thầu 10; Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT, TKBVTC - thẩm tra DT hệ thống thoát nước; Giá gói thầu (VND): 9.837.185; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
Số gói thầu 11; Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT, TKBVTC - thẩm tra DT hệ thống cấp nước; Giá gói thầu (VND): 2.181.225; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
Số gói thầu 12; Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT, TKBVTC - thẩm tra DT hệ thống điện; Giá gói thầu (VND): 6.195.878; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
Số gói thầu 13; Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT, TKBVTC - thẩm tra DT trung tâm thương mại; Giá gói thầu (VND): 26.858.320; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
Số gói thầu 14; Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT, TKBVTC - thẩm tra DT nhà phố thương mại; Giá gói thầu (VND): 121.587.065; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
Số gói thầu 15; Tên gói thầu: Tư vấn đấu thầu; Giá gói thầu (VND): 143.859.485; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ %; Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ dự án.
Số gói thầu 16; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công san lấp mặt bằng, đường giao thông, cấp thoát nước; Giá gói thầu (VND): 184.360.442; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo thời gian; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu 17; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công bờ kè lên xuống hàng; Giá gói thầu (VND): 249.776.755; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo thời gian; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu 18; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát hệ thống điện; Giá gói thầu (VND): 38.922.425; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo thời gian; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu 19; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công trung tâm thương mại; Giá gói thầu (VND): 193.541.285; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo thời gian; Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.
Số gói thầu 20; Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công nhà phố; Giá gói thầu (VND): 876.157.438; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo thời gian; Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.
Số gói thầu 21; Tên gói thầu: Tư vấn kiểm định và CN sự phù hợp về CLCT: trung tâm thương mại; Giá gói thầu (VND): 67.739.450; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Năm 2010; 2011; Hình thức hợp đồng: Theo thời gian; Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.
Số gói thầu: II: Xây lắp
Số gói thầu 22; Tên gói thầu: San lấp mặt bằng; Giá gói thầu (VND): 2.071.632.986; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
Số gói thầu 23; Tên gói thầu: Đường giao thông; thoát nước mưa; thoát nước sinh hoạt; Giá gói thầu (VND): 6.281.085.940; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu
01/03/2010
rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu 24; Tên gói thầu: Hệ thống thoát nước; Giá gói thầu (VND): 711.619.821; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu 25; Tên gói thầu: Bờ kè lên xuống hàng; Giá gói thầu (VND): 12.288.091.690; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu 26; Tên gói thầu: Hệ thống điện; Giá gói thầu (VND): 1.841.645.690; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Số gói thầu 27; Tên gói thầu: Trung tâm thương mại; Giá gói thầu (VND): 11.527.176.000; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.
Số gói thầu 28; Tên gói thầu: Nhà phố thương mại lô 2a-Phần móng; Giá gói thầu (VND): 7.042.889.219; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu 29; Tên gói thầu: Nhà phố thương mại lô 2a-Phần thân; Giá gói thầu (VND): 10.914.502.976; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Số gói thầu 30; Tên gói thầu: Nhà phố thương mại lô 2b+2c - Phần móng; Giá gói thầu (VND): 7.443.259.850; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu 31; Tên gói thầu: Nhà phố thương mại lô 2b+2c - Phần thân; Giá gói thầu (VND): 11.534.965.163; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Số gói thầu 32; Tên gói thầu: Nhà phố thương mại lô 2d - Phần móng; Giá gói thầu (VND): 5.980.137.236; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
Số gói thầu 33; Tên gói thầu: Nhà phố thương mại lô 2d - Phần thân; Giá gói thầu (VND): 9.267.535.472; Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển TPCT huy động; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2010; Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Tổng giá các gói thầu (VND): 90.426.098.919.
(Báo Đấu thầu 26/02/2010 trang7)